Basic Filipino phrases or word when asking for direction

Discussion in 'Phrasebuilder' started by Vash, Jul 21, 2018.

 1. Vash

  Vash New Member

  Here are some of the examples:

  • Where is the...?
  Saan ang...? (Sah-ahn-ahng...?)

  • Left
  Kaliwa (kah-lee-wah)

  • Right
  Kanan (kah-nahn)

  • Up
  Taas (tah-ahs)

  • Down
  Baba (bah-bah)

  • Here
  Dito (dee-toh)

  • There
  Diyan (dee-yahn)
   
 2. annest

  annest New Member

  - You turn left (Kumaliwa ka)
  - You turn right (Kumanan ka)
  - Straight ahead (Diretso lang)
  - Beside the ... (Sa tabi ng ...)
  - At the back of ... (Sa likod ng ...)
  - Infront of ... (Sa harapan ng ...)
  - In between the two buildings (Nasa gitna ng dalawang gusali)
   
 3. mdayrit

  mdayrit New Member

  Go straight - Dumeretso (Du-me-ret-so)
  Turn around - Umikot (U-mi-kot)
  Turn - Lumiko (Lu-mi-ko)
  Steps - Hakbang (Hak-bang)
  Away - Layo (La-yo)
  Stop - Hinto
  Right - Kanan (Ka-nan)
  Left - Kaliwa (Ka-li-wa)
  Here - Dito (Di-to)
  There - Diyan or Doon (Di-yan) (Do-on)
  Ride - Sumakay (Su-ma-kay)
  Go down or Drop off - Bumaba (Bu-ma-ba)